Relevansi Bahasa Arab dalam Dakwah : Refleksi atas kedudukan bahasa arab sebagai bahasa Al-Quran (Tinjauan Literatur)

  • Muhammad Zaky Sya'bani STIT Darul Fattah Bandar Lampung
  • Qois Azizah Bin Has IAIN Metro

Abstract

Sebagai bentuk komunikasi keagamaan, dakwah memiliki tujuan khusus yaitu menyerukan perbuatan baik dan melarang atas perbuatan keji.  Tujuan tersebut melibatkan para pendakwah maupun  yang didakwahi serta materi kajian Dakwah yang akan disampaikan. Seorang pendakwah sebagai pemeran utama dalam dakwah harus menguasai materi dakwah yang akan disampaikan kepada masyarakat yang didakwahi, yang mana mencakup masalah aqidah, syariah, muamalah, dan akhlak. Adapun yang menjadi sumber dari materi dakwah yaitu Alquran dan hadis yang merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam yang tertinggi. Eksistensi bahasa Arab dalam dakwah menjadi begitu penting karena kedua sumber materi dakwah tersebut menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi kunci pembuka bagi ilmu pengetahuan keislaman. Sebab ajaran agama Islam bersumber dari buku asli yang merupakan hasil penafsiran dari Al Qur'an dan hadis oleh para ulama-ulama masa lalu yang ditulis dengan bahasa Arab. Artikel ini ditulis dengan metode kualitatif deskriptif yang mendapatkan data-data dari buku dan literatur lain yang memiliki kaitan dengan bahasa Arab dan dakwah. Dan dari hasil analisis literature tersebut mendapatkan hasil terkait relevansi bahasa arab dalam dakwah.


 

References

Umam, Chatibul. 1980, Aspek-aspek Fundamental dalam Mempelajari Bahasa Arab, Bandung: al Ma’arif.
Izzan, Ahmad. 2009. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Humaniora.
Ulfah, Novi Maria. 2015. Strategi Dan Manejemen Dakwah Islam Indonesia, Jurnal Ilmu Dakwah UIN Semarang.
Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Mishbah, jilid 2. Jakarta: Lentera Hati.
Saidul karnain Ishak, 2015. Dakwah Sambil Ngenet, Jakarta: Gramedia.
Thohir Luth, M. Natsir. 1999. Dakwah dan Pemikirannya. Cet. I.Jakarta: Gema Insani Press.
Al-Hazimi, Khalid K. Hamid. 1424. Al-Athar Al-Tarbawiyyah gidirasati Al-Luggah, 1st Edition
Islamic University, Madina.
Yaqub, Tahir Mahmud Muhammad, 2016. “Allugatu Al-Arabiyyah wa makanatuha Al-Ilmiyya fi fahmi AlQur’an wa Tafsirihi”, Mujallatu Alqismi Al-Arabi, University of Punjab, Lahore.
Wahida, Besse. 2015. Eksistensi Bahasa Arab dalam Dakwah, Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah.
Published
2023-07-08
How to Cite
SYA'BANI, Muhammad Zaky; BIN HAS, Qois Azizah. Relevansi Bahasa Arab dalam Dakwah : Refleksi atas kedudukan bahasa arab sebagai bahasa Al-Quran (Tinjauan Literatur). Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 97-111, july 2023. ISSN 2614-8439. Available at: <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/ath_thariq/article/view/6532>. Date accessed: 26 sep. 2023. doi: https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i1.6532.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.