SARBAINI, A. (2018). AGAMA DALAM PERFEKTIF MASYARAKAT MADANI. Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 1(2), 187-195. doi:10.32332/ath_thariq.v1i02.1026