Dewi, L. (2020). MANAJEMEN WAKAF UANG PADA YAYASAN YATIM MANDIRI. Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 7(1), 127-150. doi:10.32332/adzkiya.v7i1.1537