Khulwani, K., & Hakiim, H. (2020). Tariqah Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah li Firqah al-Khassah al-Lughawiyyah fi Tarqiyyati Maharah al-Kalam al-‘Arabiy. International Journal Of Arabic Language Teaching ( IJALT), 2(01), 87-105. doi:10.32332/ijalt.v2i01.2077