Mahmudah, S. (2018). MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB. An Nabighoh, 20(01), 129-138. doi:10.32332/an-nabighoh.v20i01.1131